Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-09-25 ( Imieniny: Aureli, Kamila)

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku - Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej

Załącznik do zarządzenia Nr 77/2019
Burmistrza Łasku
z dnia 18 marca 2019 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1) Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników.

2) Ilekroć w treści regulaminu mówi się o „Bibliotece” rozumie się przez to Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku pełniącą zadania biblioteki powiatowej.

Podstawa prawna:

§ 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r poz. 994 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 ze zmianami).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianami). 
Statut Biblioteki Publicznej w Łasku.

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, mieści się w Łasku przy ulicy 9 Maja 6, a terenem jej działania jest obszar gminy Łask i powiatu łaskiego.

§ 4. Biblioteka i podległe jej filie oraz Muzeum Historii Łasku i Punkt Informacji Turystycznej, służą zaspokajaniu potrzeb bibliotecznych i kulturalnych społeczeństwa, głównie przez udostępnianie gromadzonych zbiorów własnych biblioteki. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Rozdział 2. Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej w Łasku, pełniącej zadania biblioteki powiatowej

§ 5. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłowe jej funkcjonowanie, wykonywanie zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem i finansami.

2. Dyrektor kieruje pracą podległych pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz nadzoruje pracę kierowników filii bibliotecznych na terenie gminy oraz MHŁ i PiT.

3. Dyrektor Biblioteki zatrudniony jest w ramach stosunku pracy na podstawie powołania (na okres od 3 do 7 lat) i ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem Łasku za organizację i wykonanie zadań Biblioteki.

4. Dyrektor wykonuje swoją funkcję przy pomocy:

 • działów
 • filii bibliotecznych
 • samodzielnych stanowisk pracy
 • dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Biblioteki ( zarządzenia, instrukcje, regulaminy)
 • dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona.

§ 6Pracowników biblioteki zatrudnia w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę dyrektor Biblioteki

§ 7. 1. W Bibliotece funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 • dyrektor BP,
 • kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania, Selekcji i Upowszechniania Zbiorów,
 • kierownicy filii bibliotecznych,
 • stanowisko d/s instrukcyjno-metodycznych,
 • stanowisko d/s informacji i bibliografii regionalnej, gromadzenia i udostępniania zbiorów regionalnych i czasopism,
 • stanowisko d/s upowszechniania czytelnictwa, organizowania imprez kulturalnych i promocji Biblioteki
 • stanowiska udostępniania zbiorów
 • pracownicy Muzeum Historii Łasku
 • stanowisko pracownika Punktu Informacji Turystycznej
 •  stanowisko księgowego
 • stanowisko administracyjne
 • pracownicy gospodarczy

Rozdział 3. Zadania i kompetencje funkcjonujących stanowisk

§ 8. Do obowiązków dyrektora należy:

 1. Kierowanie Biblioteką i ponoszenie odpowiedzialność za całokształt jej działań.
 2. Nadzorowanie opracowywania rocznych planów pracy i sprawozdań z działalności merytorycznej.
 3. Opracowywanie planów budżetowych i gospodarczych dotyczących zagadnień związanych z zadaniami Biblioteki.
 4. Dokonywanie regulacji i podwyżek płac, podziału czynności zadań wśród pracowników.
 5. Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.
 6. Organizowanie spotkań roboczych i szkoleniowych.
 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury (muzeami, galeriami wystawowymi, organizacjami i towarzystwami).
 8. Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej.
 9. Odbywanie wyjazdów do placówek bibliotecznych na terenie powiatu łaskiego.
 10. Nadzór nad rozwojem izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku.
 11. Organizowanie wystaw i czuwanie nad ich odpowiednim poziomem merytorycznym i dydaktycznym.
 12. Nadzór nad organizowaniem imprez kulturalnych i programów edukacyjnych.
 13. Promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych.
 14. Czuwanie nad prawidłową realizacją zadań biblioteki.
 15. Zasięganie opinii u Radcy Prawnego w sprawach dotyczących interpretacji i stosowania prawa mającego zastosowanie w bibliotekach.
 16. Realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem miejskim i powiatowym oraz WiMBP im. J.Piłsudskiego w Łodzi.

§ 9. Dyrektor biblioteki odpowiada materialnie za powierzone mu mienie jednostki i prawidłowe nim gospodarowanie. Zobowiązany jest również do nadzoru merytorycznego bibliotek publicznych na terenie powiatu oraz przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.

§ 10. Do obowiązków kierownika Działu Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania,

Selekcji i Upowszechniania Zbiorów należy:

 1. Opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących zakupu zbiorów i prenumeraty czasopism.
 2. Dokonywanie zakupu zbiorów bibliotecznych.
 3. Opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów dla BP w komputerowym katalogu Biblioteki w systemie MAK +.
 4. Drukowanie księgi inwentarzowej.
 5. Planowanie i organizowanie pracy pracownikom działu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazówkami bezpośredniego przełożonego.
 6. Organizowanie wymiany zbiorów zbędnych.
 7. Nadzorowanie i koordynowanie udostępniania zbiorów bibliotecznych, czuwanie nad odpowiednią obsługą czytelników.
 8. Podejmowanie działań związanych z systematyczną kontrolą, selekcjonowaniem i ubytkowaniem zbiorów.
 9. Analizowanie i kontrolowanie przybytków i ubytków w materiałach bibliotecznych.
 10. Przyjmowanie darów książkowych przeznaczonych na użytek biblioteki.
 11. Uzgadnianie z księgową stanu wartościowo-ilościowego zbiorów.
 12. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdań związanych z działalnością działu i biblioteki.
 13. Klasyfikowanie i przechowywanie akt, pism, dokumentów i materiałów, okresowe przekazywanie ich do archiwum zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

§ 11. Do obowiązków kierowników filii bibliotecznych należy:

 1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 2. Nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Systematyczne gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
 4. Opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów dla filii w komputerowym katalogu Biblioteki w systemie MAK +.
 5. Podejmowanie działań związanych z systematyczną kontrolą, selekcjonowaniem i ubytkowaniem zbiorów.
 6. Wydruk księgi inwentarzowej księgozbioru.
 7. Organizowanie imprez czytelniczych, spotkań, warsztatów edukacyjnych i wizualnych form popularyzacji książki i czytelnictwa.
 8. Prowadzenie statystyk z działalności biblioteki.
 9. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań i statystyk z działalności.
 10. Prowadzenie dokumentacji z działalności kulturalno-edukacyjnej placówki.
 11. Dbałość o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych.
 12. Podejmowanie starań o pozyskiwanie dodatkowych funduszy z zewnątrz na działania biblioteczne.

§ 12. Do obowiązków stanowiska ds. instrukcyjno-metodycznych należy:

 1. Organizowanie instruktażu, szkoleń i poradnictwa dla bibliotek w gminie Łask i powiecie łaskim.
 2. Odbywanie wyjazdów do bibliotek filialnych i gminnych oraz sporządzanie notatek służbowych z przeprowadzonych tam czynności.
 3. W razie potrzeby uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych księgozbioru i majątku bibliotecznego w GBP i filiach.
 4. Organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych dla GBP.
 5. Pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych dla bibliotek samorządowych.
 6. Katalogowanie zbiorów nabytych dla publicznych filii bibliotecznych.
 7. Współpraca w organizowaniu imprez czytelniczych w bibliotekach.
 8. Sporządzanie analiz czytelnictwa w bibliotekach Łasku i powiatu.
 9. Sporządzanie rocznych planów pracy biblioteki.
 10. Sporządzanie rocznych sprawozdań i statystyk GUS.
 11. Prowadzenie ewidencji sumarycznej nabytków i ubytków materiałów w Bibliotece łaskiej i filiach.
 12. Prowadzenie ewidencji protokołów ubytków materiałów bibliotecznych w BP w Łasku.
 13. Klasyfikowanie i przechowywanie akt, pism, dokumentów i materiałów, okresowe przekazywanie ich do archiwum zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

§ 13. Do obowiązków pracownika na stanowisku d/s informacji i bibliografii regionalnej, gromadzenia i udostępniania zbiorów regionalnych i czasopism należy:

 1. Gromadzenie dorobku literackiego, artystycznego i naukowego osób i instytucji związanych z miastem i regionem.
 2. Gromadzenie i opracowanie zbiorów dotyczących miasta i regionu w tym: czasopism, druków ulotnych, dokumentów życia społecznego oraz ich przechowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie.
 3. Systematyczna aktualizacja warsztatu informacyjnego, w szczególności bibliografii regionalnej i kartoteki dokumentów życia społecznego.
 4. Prowadzenie księgi inwentarzowej dokumentów życia społecznego.
 5. Obsługa czytelników w zakresie udostępniania zbiorów regionalnych oraz udzielanie informacji.
 6. Udostępnianie zbiorów audiowizualnych i książki mówionej.
 7. Sporządzanie zestawień bibliograficznych.
 8. Podejmowanie działań związanych z systematyczną kontrolą, selekcjonowaniem i ubytkowaniem zbiorów specjalnych, materiałów życia społecznego i audiowizualnych.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów.
 10. Prenumerata i prowadzenie akcesji czasopism.
 11. Działanie na rzecz pozyskiwania grantów i dotacji na realizację zaplanowanych działań.
 12. Pomoc w organizowaniu spotkań, wystaw oraz innych form upowszechniania czytelnictwa.
 13. Przygotowywanie sprawozdań i zestawień statystycznych z działalności.

§ 14. Do obowiązków pracownika na stanowisku d/s upowszechniania czytelnictwa, organizowania imprez kulturalnych i promocji Biblioteki należy:

 1. Opracowywanie założeń, strategii i planów działań promocyjnych, marketingowych i public relations.
 2. Przygotowywanie planów imprez wraz z planowanymi kosztami.
 3. Pisanie projektów i wniosków na rzecz pozyskiwania grantów i dotacji na ich realizację.
 4. Koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej w całej Bibliotece Publicznej w Łasku i tworzenie kalendarza organizowanych imprez.
 5. Redagowanie merytoryczne i opracowywanie materiałów reklamujących Bibliotekę, jej zbiory oraz ofertę kulturalną.
 6. Współpraca z mediami.
 7. Promowanie wszelkich działań biblioteki poprzez prowadzenie serwisów informacyjnych.
 8. Organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji oraz innych form promocji i upowszechniania czytelnictwa.
 9. Dokumentowanie i archiwizowanie materiałów z wystaw i innych form promocji i upowszechniania czytelnictwa w Bibliotece.
 10. Przygotowywanie sprawozdań i zestawień statystycznych z działalności.
 11. W razie potrzeby udostępnianie na miejscu księgozbioru podręcznego i regionaliów.

§ 15. Do obowiązków pracowników na stanowiskach udostępniania zbiorów bibliotecznych - wypożyczalnia dla dorosłych należy:

 1. Udostępnianie zbiorów Biblioteki czytelnikom w systemie MAK+.
 2. Zbieranie dezyderatów od czytelników w zakresie uzupełniania zbiorów.
 3. Włączanie oddanych książek na półki.
 4. Przygotowywanie książek do naprawy.
 5. Udzielanie czytelnikom pomocy w doborze lektury i tematycznych opracowań.
 6. Bieżące wysyłanie upomnień i wezwań ostatecznych, pobieranie kar za przetrzymywanie książek i rozliczanie kwitariuszy z referentem ds. administracji.

§ 16. Do obowiązków pracowników Muzeum Historii Łasku należy:

 1. Prowadzenie ksiąg : inwentarzowej i wpływów izby muzealnej.
 2. Ewidencjonowanie eksponatów.
 3. Prowadzenie kartoteki eksponatów.
 4. Odpowiednie znakowanie eksponatów.
 5. Przyjmowanie darów i depozytów.
 6. Dbanie o odpowiednie przechowywanie muzealiów w magazynach.
 7. Przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek.
 8. Prowadzenie warsztatów i zajęć z edukacji historycznej dla wszystkich grup odbiorców.
 9. Opracowywanie aranżacji wystaw w izbie muzealnej.
 10. Merytoryczne opracowywanie wystaw tematycznych czasowych dot. historii regionu i kraju.
 11. Organizowanie działań mających na celu pozyskiwanie muzealiów do kolekcji.
 12.  Inicjowanie różnych form współpracy z innymi instytucjami, osobami fizycznymi, organizacjami, stowarzyszeniami w celu upowszechniania i prezentowania historii ziemi łaskiej.
 13. Opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań.
 14. Prowadzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

§ 17. Do obowiązków pracownika punktu Informacji Turystycznej należy:

 1. Kompleksowa obsługa klienta w zakresie informacji turystycznej.
 2. Opracowywanie bazy danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania i dostępności oraz promowanie i popularyzowanie walorów turystycznych regionu.
 3. Gromadzenie i dystrybucja informacji z terenu swojego działania.
 4. Wyszukiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji turystycznej zgodnie z potrzebami klientów.
 5. Informowanie klientów o typowych i specjalistycznych usługach turystycznych i atrakcjach regionu.
 6. Udzielanie porad w zakresie turystyki i rekreacji.
 7. Pisanie projektów i działanie na rzecz pozyskiwania grantów i dotacji.
 8. Opracowywanie materiałów promocyjnych dot. Łasku i okolic oraz podejmowanych działań.
 9. Organizowanie wycieczek turystycznych, wyjazdów do kin i teatrów.
 10. Sporządzanie planów i sprawozdań rocznych z działalności.

§ 18. Do obowiązków księgowego należy:

 1. Prowadzenie księgowości Biblioteki w ramach instytucji kultury zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz wg zasad prowadzenia rachunkowości w Bibliotece.
 2. Dokonywanie właściwych operacji finansowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Wykonywanie czynności związanych z planowaniem i sprawozdawczością finansowo-organizacyjną i merytoryczną Biblioteki.
 4. Systematyczna kontrola wydatków z pogotowia kasowego.
 5. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i innych dotyczących gospodarki budżetowej Biblioteki.
 6. Opracowywanie rocznych planów budżetowych.
 7. Coroczne uzgodnianie wyników spisu z natury ze stanem księgowym.
 8. Prowadzenie płac dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece.
 9. Terminowe rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 10. Współdziałanie z księgowością Urzędu Miasta w Łasku w zakresie budżetu Biblioteki.

§ 19. Do obowiązków pracownika na stanowisku administracyjnym należy:

 1. Zapewnienie należytego stanu techniczno-użytkowego lokalu Biblioteki.
 2. Dbałość o należytą eksploatację urządzeń poligraficzno- technicznych.
 3. Dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania bibliotek miasta i gminy: sprzęt biblioteczny, materiały kancelaryjno-biurowe, środki czystości.
 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Biblioteki z wyłączeniem księgozbioru.
 5. Prowadzenie sekretariatu Biblioteki.
 6. Prowadzenie pogotowia kasowego.
 7. Prowadzenie bieżących spraw personalnych i archiwum akt osobowych.
 8. Prowadzenie zakładowego archiwum dokumentów.
 9. Czuwanie nad zachowaniem czystości w pomieszczeniach Biblioteki.

§ 20. Do obowiązków pracowników gospodarczych należy:

 1. Wykonywanie czynności mających na celu wzorowe utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Biblioteki i MHŁ oraz na zewnątrz przy budynku MHŁ.
 2. Systematyczne odkurzanie księgozbioru, mebli bibliotecznych i muzealnych.
 3. Codzienne mycie urządzeń sanitarnych.
 4. Dbałość o rośliny doniczkowe oraz rośliny na terenie przy budynku MHŁ.
 5. Przygotowywanie do wywozu makulatury oraz innych zbędnych materiałów.
 6. Wykonywanie prac pomocniczych wiążących się z przenoszeniem sprzętu bibliotecznego, księgozbioru itp.( zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 7. Odpowiednie i oszczędne gospodarowanie środkami czystości.

§ 21. Oprócz niniejszego regulaminu w Bibliotece obowiązuje także regulamin pracy ustalony przez dyrektora jednostki i zatwierdzony przez załogę.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO W ŁASKU
- pełniącej zadania biblioteki powiatowej

 

Schemat organizacyjny - grafika

Autor: Bożena Dąbrowa Trocka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-27 20:48przez: Bożena Dąbrowa Trocka
Opublikowano:2019-03-18 22:38przez: Damian Mikła
Zmodyfikowano:2021-04-27 22:38przez: Damian Mikła
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna w Łasku
Odwiedziny:599

Rejestr zmian

 • [2021-04-27 22:38:21]Damian MikłaZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r.
 • [2021-04-27 20:48:15]Damian Mikłakorekta tekstu
 • [2021-04-27 20:46:39]Damian MikłaUtworzenie treści

Banery/Logo