Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-09-25 ( Imieniny: Aureli, Kamila)

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku - Regulamin wypożyczania gier planszowych w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Regulamin wypożyczania gier planszowych w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

§1 . ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Użytkownikami”.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczanie Gier jest usługą odpłatną. Opłata eksploatacyjna wynosi 5 zł. za jedną wypożyczoną grę.

3. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Użytkownicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

4. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 15 lat.

5. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry na okres 7 dni, wliczając w to dzień wypożyczenia.

6. Wypożyczane Gry są rejestrowane u dyżurującego bibliotekarza i przypisane do konkretnego Użytkownika.

7. Użytkownik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.

8. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Użytkownikowi, np. w czasie przeprowadzania działań bibliotecznych.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki w Czytelni dla Dorosłych oraz w Filii dla dzieci.

2. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry lub prolongaty terminu zwrotu. Grę można prolongować 1 raz za kolejną opłatą w wysokości 3 zł. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk bibliotekarza dyżurującego w Czytelni dla Dorosłych bądź w Filii dla dzieci. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

4. Za niezwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Użytkownika opłatę w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny, rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu Biblioteki.

5. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać oddania Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Użytkownika kompletne Gry, będące własnością Biblioteki.

2. Użytkownik zobowiązuje się do dbałości o Grę i jej zwrotu w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

3. Każda Gra zawiera specyfikację jej pełnego wyposażenie. Użytkownik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.

4. Pracownik Biblioteki odbierający od Użytkownika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Użytkownik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:

a) odkupienia identycznej pozycji, lub dokonania wpłaty, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej gry,

b) pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki), jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy,

c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.

Użytkownik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Użytkownikowi pokwitowanie.

9. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Użytkownika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

10. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia Gry w sytuacji, gdy Użytkownik notorycznie zwraca uszkodzone lub zdekompletowane gry lub utrzymuje, że takie gry zostały mu wypożyczone.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-27 23:06przez:
Opublikowano:2021-04-27 23:06przez:
Zmodyfikowano:2021-04-27 23:04przez:
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
Odwiedziny:547

Rejestr zmian

  • [2021-04-27 23:04:18]Wprowadzenie treści

Banery/Logo