Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-09-25 ( Imieniny: Aureli, Kamila)

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku - Statut

Statut

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO W ŁASKU

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.  Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642);

2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406);

3)  niniejszego statutu.

§ 2.  Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

§ 3.  Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Łask, a siedziba mieści się w Łasku przy ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask.

§ 4.  Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki powiatowej dla powiatu łaskiego na mocy zawartego porozumienia, wówczas terenem jej działania jest powiat łaski.

§ 5.  Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Gmina Łask zwana dalej Organizatorem.

§ 6.  Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 7.  Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

§ 8. 1. Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Biblioteki.

2.  Filie biblioteczne używają pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Biblioteki oraz dodatkowo nazwę miejscowości, w której znajduje się filia.

3.  Biblioteka i jej filie posiadają ponadto pieczęć okrągłą zawierającą treść odpowiadającą pieczęci podłużnej.

4.  Szyld Biblioteki i jej filii zawiera treść odpowiadającą treści pieczęci wyszczególnionej w ust. 2.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 9.  1. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
2. Biblioteka prowadzi ponadto działalność edukacyjną i wydawniczą.”;

§ 10.  Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)  gromadzenie, opracowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych;

2)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3)  organizowanie czytelnictwa i działalności kulturalnej dla ludzi z niepełnosprawnością;

4)  prowadzenie działalności informacyjno -bibliograficznej zwłaszcza wiedzy o regionie;

5)  współdziałanie z bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami, szkołami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych użytkowników bibliotek.

§ 11.  Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 12. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2.  Dyrektora powołuje (na okres od 3 do 7 lat) i odwołuje Burmistrz Łasku na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13. 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2.  Dyrektor może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres ich upoważnień.

§ 14. 1. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

2.  W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin związanych z jej działalnością.

3.  Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. Strukturę organizacyjną Biblioteki oraz zadania dla poszczególnych działów i stanowisk określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Łasku oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2.  W skład Biblioteki wchodzą:

1)  Filia dla dzieci w Łasku przy ul. 9 Maja 6;

2)  Filia w Kolumnie przy ul.Toruńskiej 1;

3)  Filia w Bałuczu;

4)  Filia we Wrzeszczewicach;

5)  Izba muzealna pn. „Muzeum Historii Łasku" przy Placu 11-go Listopada 7.

3.  Biblioteka prowadzi również punkt informacji turystycznej oraz działalność wystawową pn. "Galeria pod Korabiem".

4.  Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone w odrębnym trybie i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.

5.  Przy Bibliotece mogą działać towarzystwa o charakterze kulturalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 16. 1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna, która jest organem doradczym Biblioteki, zwana dalej "Radą".

2.  Rada składa się z 3 do 5 członków, powołanych przez dyrektora Biblioteki na 4 -letnią kadencję, spośród pracowników, osób związanych ze środowiskiem bibliotekarskim.

3.  W trakcie kadencji dyrektor może dokonywać zmian w składzie Rady.

4.  Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu oraz wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

5.  Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

6.  Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biblioteka.

Rozdział 4.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki

§ 17.  Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o bibliotekach.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 18. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.  Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w sposób celowy i oszczędny, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4.  Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 19. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2.  Przychodami Biblioteki są: przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3.  Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji, o której mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 20. 1. Biblioteka corocznie w terminie do dnia 31 marca przedkłada Burmistrzowi Łasku sprawozdanie finansowe za rok poprzedni składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji.

2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Burmistrz Łasku.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 21.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 22.  Dyrektor Biblioteki może wnioskować o dokonanie zmian w statucie.

Autor: Bożena Dąbrowa Trocka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-27 23:18przez: Bożena Dąbrowa Trocka
Opublikowano:2021-04-27 23:22przez: Damian Mikła
Zmodyfikowano:2021-04-27 23:21przez: Damian Mikła
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna w Łasku
Odwiedziny:593

Rejestr zmian

  • [2021-04-27 23:21:26]Damian MikłaKorekta tekstu
  • [2021-04-27 23:17:29]Damian MikłaWprowadzono treść

Banery/Logo